Publisert:

Lønborglien, Bergen kommune

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang mindre vesentlig ev. vesentlig endring av deler av reguleringsplanene(planid 7220000 og 7220060) for gnr. 168 bnr. 1909 Lønborglien, Bergen kommune.Med privat detaljreguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter §§ 12-1 og 12-3, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ, avklarer dette med kommunale styresmakter, og deretter utarbeider detaljreguleringsplan. Forslag til plan blir sendt kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for politisk vedtak.

Mindre vesentlig endringer i henhold til PBL § 28-1 nr. 2 må avgjøres skjønnsmessig i hver enkelt sak.

Tiltakshaver:
Vestlandske boligbyggelag er tiltakshaver.
Ard arealplan er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Lønborg, Eidsvågneset i Bergen og omfatter del av gnr. 168/ bnr. 1909. Planområdet er vist i kartet vedlagt.

Planen sitt formål:
Området er i dag regulert i reguleringsplanene «Bergenhus. Gnr 168 bnr 3 m. fl. Lønborglien» planid 7220000 og «Bergenhus. Gnr 168 bnr 1909, Lønborglien felt B4, plan for utbygging» planid 7220060. Gjeldende regulering samsvarer ikke med slik veien i planområdet er bygget, og planens hensikt er å regulere i henhold til slik den er bygget før kommunen kan overta veiansvar.

Innkomne merknader vil være retningsgivende for om planendringen skal behandles som mindre vesentlig eller vesentlig reguleringsendring

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for tiltaket.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon: Ard arealplan, tlf. 55 31 95 00.00.

Merknader til oppstartmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan.no
Domkirkegaten 3
5017 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 15. okt. 2012.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet. Deretter blir det sendt til Bergen kommune for saksbehandling.

Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Varselkart Molløesmauet

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. […]

Varslingskart Akkjerhaugen

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i […]

Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 41, Bnr. 137,345, 366 […]

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]


Publisert