Publisert:

Liavegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Åsane. Gnr. 207 Bnr. 59 m. fl. Liavegen, boliger- blokkbebyggelse» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av planid: 3690000, «Åsane. Gnr 207 bnr 1, 2 m.fl., Flaktveit Li felt I».Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Bob Eiendomsutvikling AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Li, ved Liavegen, i Åsane bydel og omfatter flere eiendommer, hvorav en av dem er bebygd med en eneboliger. Området grenser til næringsbebyggelse i nord, til fylkesvei 242 Flaktveitvegen i øst, til boliger i sør og til Liavegen og Liavatnet i vest. Det er i hovedsak gnr. 207, bnr. 9, 59, deler av 131, 147, 163 og 274 som skal reguleres. Deler av gnr. 207, bnr. 273 er inkludert i planområdet, for at en skal kunne vurdere en felles adkomstsløsning med næringsarealet i nord. Veiareal er tatt med for å sikre frisikt og adkomst til planområdet. I tillegg er noen små restareal inkludert. Planområdet er på ca. 20 daa. Området er regulert til boliger i gjeldende plan for området, planid: 3690000, og er i kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg.

Planen sitt formål:
Planens formål er å regulere fra dagens bruk, som er eneboligbebyggelse, til boligbebyggelse med en høyere utnyttelse. 1 enebolig forutsettes fjernet (Flaktveitvegen 15). En ønsker å legge til rette for blokkbebyggelse, der parkering i hovedsak er planlagt under bakken.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsparken 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 04.07.2015.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Planavgrensing -Sande, Gulen

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring etter forenkla prosess for detaljreguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl -N.Bjorøyna, […]

Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nilsvikhaugane […]

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]