Publisert:

Frist er satt til:

3. desember 2018

Ladegårdsgaten

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR LADEGÅRDSGATEN.

I henhold til plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Ladegårdsgaten, gnr.167 bnr. 517 m.fl. i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Med privat detaljreguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter §§ 12-1 og 12-3, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ, avklarer dette med kommunale styresmakter, og deretter utarbeider detaljreguleringsplan. Forslag til plan blir sendt kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for politisk vedtak.

Tiltakshaver:
Ladegårdsgaten 64-76 AS er tiltakshaver. Ard arealplan as konsulent for reguleringsplanarbeidet, i samarbeid med Link Arkitektur as.

Planområdet:
Planområdet ligger i Bergenhus bydel i Bergen kommune og omfatter gnr. 167, bnr. 517 m.fl. Planområdet ligger i et etablert boligområde med leilighetsbygg og er vist i vedlagt kart. Sandvikskirken og Ladegården sykehjem grenser til planområdet. Det er i dag tre bussholdeplasser innenfor kort gåavstand. Nordøst for Sandvikskirken er det planlagt et bybanestopp. Under 100 meter vestover fra planområdet, finner en fv.585 og fv.264.

I tillegg til Ladegårdsgaten 64 -76 omfatter planområdet nabobebyggelsen i Ladegårdsgaten. Det er ikke planlagt endring i nabobebyggelsen, og det er i utgangspunktet planlagt at disse boligene skal reguleres i tråd med eksisterende situasjon.

Dagens planstatus for området:
I gjeldende kommuneplan er området merket som sentrumsformål S8. I forslag til ny kommuneplan 2018 er området markert som byfortettingssone. I kommunedelplanen for Sandviken er området markert som boligområde. Planområdet er uregulert, men gnr 167 bnr 517 ligger innenfor planavgrensning for bybanen sentrum-Åsane, delstrekning 2.

Planområdet omfattes av flere hensynssoner, blant annet kulturmiljø og støy.

Planens sitt formål:
Planens formål er å legge til rette for boliger – blokkbebyggelse. Det legges opp til at eksisterende leilighetsbygg, Ladegårdsgaten 64 – 76 i planområdet rives. Dagens bygg har store setningsskader. Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp og sentrum, og det vurderes derfor å legge til rette for en relativt høy utnyttelse. I arbeidet med planen skal det tas hensyn til eksisterende kulturmiljø innenfor og i nærheten av planområdet. Planavgrensningen er satt i samråd med Bergen kommune. Endelige formål avklares i planarbeidet.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon: Ard arealplan, tlf. 55 31 95 00.
Epost:

Det vil i planarbeidet bli invitert til nabomøte.

Merknader til oppstartmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 3. Desember 2018.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter blir det sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

3. desember 2018
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Utvidet planavgrensning_Lygra

Frist:

7. oktober 2022

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren […]
Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]
Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]
Plankart Eidsøyra

Frist:

7. januar 2022

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart […]