Publisert:

Kaigaten 1

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus. Gnr. 166 Bnr. 958 m. fl. Kaigaten 1, i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av planid: 16950000, Bergenhus. Bybane i Bergen, delstrekning 1 sentrum – Nygårdstangen av 29.09.2003.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Kaigaten 1 as er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger ved bybanestoppet Nonneseter i Bergen sentrum. Planen ønsker å legge til rette for at en kan ta vare på de to byggene i Kaigaten 1 C og D. Byggene grenser til tårnfoten og kapellet etter middelalderkirken Nonneseter i nord og sør. I vest er det næringsbebyggelse – Bystasjonen, i øst Nonneseter stasjon med Jernbanen og i nordvest «biblioteksplassen» med Bergen offentlige bibliotek. Planområdets avgrensing er satt for å sikre tilkomst for varelevering og adkomst til planområdet. Planområdet er på ca. 1,64 daa. Planavgrensningen er satt i samarbeid med Bergen kommune og har til hensikt å legge til rette for en god løsning for gangtrafikk gjennom området. Planområdet er regulert til plass og fortau i gjeldende plan for området, planid: 16950000, og er i kommuneplanen avsatt til sentrumsområde.

Planen sitt formål:
Planens formål er å regulere fra dagens bruk som er næringsbygg og bolig, til forretning/kontor/tjenesteyting og bolig. I gjeldende plan er Kaigaten 1 C og D regulert revet, noe en ikke lenger ønsker. En har hatt dialog med Byantikvaren i Bergen om at eksisterende byggs fasade mot Kaigaten – skal tilbakeføres til opprinnelig utforming og ellers settes i god stand. Bygget vil vende seg mot «biblioteksplassen» og på denne siden ser en for seg å åpne opp fasaden.  Tiltakshaver har også et ønske om å tilrettelegge/åpne opp for gangpassasje mellom Bystasjonens østre side og Kaigaten 1 C og D og tårnfoten til Nonneseter.

Pågående planarbeid for samme område blir i forbindelse med denne varslingen avsluttet. Det gjelder planid: 60300000 BERGENHUS. GNR. 166 BNR 958 OG 960, KAIGATEN 1. Saksnr. 200807838.

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsparken 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 04.03.2016

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Lonaneset bustad

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering for Lonaneset bustad – Lonevåg, gbnr. 13/157, 13/158, 13/159 m.fl., […]

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. 208, Bnr. 216, Rollandslia, bofellesskap, Reguleringsplan i Bergen kommune. PlanID: […]

Reguleringsendring Sætveit

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På vegne av tiltakshavar Brødrene Handegard Eigedom AS søkjer Ard arealplan […]

Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 41, Bnr. 137,345, 366 […]