Publisert:

Fanastølen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan «Fana. Gnr. 96 Bnr. 307 m. fl., Fanastølen» i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Fanastølen 18 As er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Fanastølen, ved Fv. 546 Krokeidevegen, i Fana bydel og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 96, bnr. 42 og 307. Planområdet består av to delområder, Fanaflaten i nord og Fanastølen i sør. Se vedlagt varslingskart. Fanaflaten grenser til Fanaelva i nord, Krokeidevegen i vest og boligbebyggelse i sør og øst. Fanastølen grenser til boligbebyggelse i nord og vest. Sør og øst for Fanastølen ligger Fanafjellet som er satt av til LNF-område i kommuneplanen. Deler av tilgrensende veiareal er inkludert i planområdet for å sikre frisikt og oppgradering av veg. Planområdet er på ca. 80,1 daa. Området er primært avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen. En mindre del av planområdet er satt av til LNF-område i sørøst. Dette arealet er spilt inn til rullering av kommuneplanen for å endre fra LNF-formål til boligformål. Noe av avgrensningen tas som grensejustering.  Planavgrensningen er satt i samarbeid med Bergen kommune, og det kan bli aktuelt å innskrenke planområdet knyttet til veisystemet når veiløsninger er vurdert.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsen innenfor planområdet og legge til rette for boligbebyggelse. Eksisterende bebyggelse på gnr. 96 bnr. 307 er planlagt revet. Planprosessen vil gi endelig svar på antall enheter, men foreløpige vurderinger tilsier at planen vil legge til rette for nye boliger i form av spredt småhusbebyggelse med hovedvekt på tomannsboliger. Nye tiltak skal skje med hensyn til kulturlandskap og strøkskarakteren. For å sikre areal til trygg skolevei gjennom en framtidig utbedring av veien, er en romslig del av Fanastølen og Fanavollen, samt krysset til Fv. 546 Krokeidevegen tatt med innenfor plangrensen. I planarbeidet vil en ha særlig fokus på myke trafikanter for å sikre barn trygg skolevei. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 11. november 2016.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Utvidet planavgrensning_Lygra

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven […]

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]

Reguleringsendring Sætveit

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På vegne av tiltakshavar Brødrene Handegard Eigedom AS søkjer Ard arealplan […]

Varslingskart Tellnes næringspark

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Tellnes næringspark- Gbnr. 53/109 m.fl. […]


Publisert