Publisert:

Frist er satt til:

29. august 2024

Detaljregulering for Lønborg, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Bergenhus, Gnr. 168, Bnr. 1771, Lønborg, boliger, planID: 71610000 i Bergen kommune.

Reguleringsplan
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyret sitt vedtak juridisk bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak. Planen er etter kommunen sin vurdering i samsvar med gjeldende plangrunnlag, og fører ikke til krav om konsekvensutredning.

Forslagsstiller og konsulent
Skanska Norge AS er forslagsstiller. Ard arealplan AS er konsulent for planarbeidet.

Planområdet
Planområdet er lokalisert i Ytre Sandviken og inkluderer det offentlige friluftsområdet Hellesneset. Området for planlagt bebyggelse er bebygd med et skoleanlegg som tidligere var Lønborg videregående skole. Mot Helleveien er det et vegetasjonsbelte av skog, og det er ellers en del skog innenfor eiendommen. Tilkomst for bil er fra Hellebakken via fylkesvegen Helleveien. Gående har i tillegg tilkomst til skoleområdet via en gangtrasé, som går delvis i trapp, direkte fra Helleveien.

Foreslått planavgrensning omfatter gbnr. 168/1771 med tilhørende vegarealer. Det er tatt med påkrevde siktsoner mot fylkesveg Helleveien, og sidearealer for kommunal veg Hellebakken for nødvendig vegutbedring. Planområdet omfatter også eksisterende underavdeling av Solbakken barnehage og friluftsområde for å vurdere muligheter for tilføring av kvaliteter for av arealene. Det er ikke er planlagt tiltak som endrer formål eller arealbruk av områder innenfor funksjonell strandsone i KPA 2018, men områdene er tatt med for vurdering av uteoppholdsarealer som skal offentlig tilgjengelige.

Planens formål
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for inntil 100 nye boliger. Det skal legges til rette tilhørende utomhusanlegg med adkomstveg, parkering, renovasjon, gangveger og uteoppholdsarealer.

Det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig bygningsmiljø, med særlig vekt på variasjon i boligtilbudet og med det legge til rette for et stabilt og godt bomiljø. I prosjektet skal en se på muligheten for å legge til rette for ulike fellesløsninger. Det er ønske om å bevare deler av dagens skoleanlegg og innlemme det i boligbebyggelsen. Hvor mye av eksisterende bygningsmasse som tas vare på og ombrukes vil avklares i plan- og byggesaksprosessen.

Det er planlagt å etablere minst en ny gangforbindelse gjennom planområdet fra fylkesveg, med god kollektivdekning, til Hellebakken for å tilby en snarveg til besøkende til friluftsområdet Helleneset. Denne skal være til offentlig bruk, og bidra til økt tilgjengelighet til friluftsliv.

Merknader til varsel om oppstart
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

            Ard arealplan AS
            c/o Damsgårdsveien 135
            5160 Laksevåg
            E-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte merknader og innspill vil bli sendt inn til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

29. august 2024
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]
Varselkart Børøy

Frist:

22. februar 2022

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Auredalen varslingskart

Frist:

19. februar 2024

Detaljregulering for Auredalen, Bjørnafjorden kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]

Publisert