Publisert:

Frist er satt til:

4. mars 2019

Damsgårdsveien nr. 99 – Brohodet

I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl.) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring av reguleringsplanen for Årstad, gnr. 158 bnr. 93 m.fl. damsgårdsveien nr. 99 – brohodet. plannr. 410200, godkjent 21.09.09, etter rutinen for forenklet prosess.

Planområdet er på ca. 10,5 daa og ligger mellom Damsgårdsveien og Damsgårdssundet, i Årstad bydel. Planområdet omfatter og følger avgrensingen til reguleringsplanen for ÅRSTAD, GNR. 158 BNR. 93 M.FL. DAMSGÅRDSVEIEN NR. 99 – BROHODET.

Formålet med endringen er å få endret/redusert parkeringsdekningen til 0,6 parkeringsplasser per 100 m2 bolig. For alle andre formål blir parkeringsdekning som opprinnelig. I tillegg ønsker en å tilrettelegge for bedre sykkelparkering, bildeling og ladepunkt for el-bil.

Det er kun bestemmelser som ønskes endret. Plankart endres ikke.

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

eller e-post til

Frist for merknader er satt til 04.03.19

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

4. mars 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Planavgrensing -Sande, Gulen

Frist:

31. desember 2022

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering […]
Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Frist:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Varselkart for Lønborg

Frist:

29. august 2024

Detaljregulering for Lønborg, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Bergenhus, Gnr. […]
Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]