Damsgårdsveien nr. 99 – Brohodet

I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl.) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring av reguleringsplanen for Årstad, gnr. 158 bnr. 93 m.fl. damsgårdsveien nr. 99 – brohodet. plannr. 410200, godkjent 21.09.09, etter rutinen for forenklet prosess.

Planområdet er på ca. 10,5 daa og ligger mellom Damsgårdsveien og Damsgårdssundet, i Årstad bydel. Planområdet omfatter og følger avgrensingen til reguleringsplanen for ÅRSTAD, GNR. 158 BNR. 93 M.FL. DAMSGÅRDSVEIEN NR. 99 – BROHODET.

Formålet med endringen er å få endret/redusert parkeringsdekningen til 0,6 parkeringsplasser per 100 m2 bolig. For alle andre formål blir parkeringsdekning som opprinnelig. I tillegg ønsker en å tilrettelegge for bedre sykkelparkering, bildeling og ladepunkt for el-bil.

Det er kun bestemmelser som ønskes endret. Plankart endres ikke.

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

eller e-post til post@ardarealplan.no

Frist for merknader er satt til 04.03.19

Skriv ut