Publisert:

Frist er satt til:

31. mai 2019

Brennhaugen vest

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles ny oppstart av reguleringsplan for Fana bydel, gnr. 13 bnr. 629 m. fl. Brennhaugen Vest, boliger, Reguleringsplan, Bergen kommune.

Høsten 2018 ble planforslaget for Brennhaugen vest avvist av bystyret i Bergen. Bystyret ønsket å se et omarbeidet forslag. Prosessen med å omarbeide forslaget er nå i gang. I forbindelse med omarbeidingen har det kommet innspill fra kommunen om at de ønsker å utvide planområdet. Årsaken er at de ønsker at vår plan skal regulere ut gangbroen over Storetveitvegen da løsningen som følger av vedtatt plan, ikke lenger inngår i de trafikale planene for området, samt et ønske om å endre eierform for en tidligere regulert gangvei og evt. vei/snuhammer fra offentlig til felles/privat. Utvidet plangrense er gjort for å omfatte de aktuelle elementene.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Brennhaugen Utvikling AS er tiltakshaver.
Ard arealplan i samarbeid med En Til En arkitekter AS er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er ca. 16,1 daa stort og ligger på østsiden av Storetveitvegen, ca. 250 meter sør for Storetveit skole og like nord for Brennhaugen i Fana bydel.

Planområdet er i dag i all hovedsak regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplan for Storetveit/Brennhaugen bro (PlanID 16110002) vedtatt 26.1.2012. I gjeldende kommuneplans arealdel er arealene avsatt til bebyggelse og anlegg. I forslag til ny kommuneplan er området avsatt til ytre fortettingssone (som omfatter bolig).

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsen innenfor planområdet og legge til rette for leilighetsbygg.

Planprosessen vil gi endelig svar på antall enheter, men foreløpige vurderinger tilsier at planen kan legge til rette for opptil 25 nye boligenheter. I tillegg er det tenkt at reguleringsplanen skal sikre at turstien som går fra Storetveitvegen, mellom Stavkirkevegen 11 og 11 b og videre til krysset Brennhaugen – Stavkirkevegen blir regulert.

På samme måte som i tidligere planarbeid er det høyere utnyttelse av Storetveitvegen 142 og 144 samt Stavkirkevegen 11 B som vurderes. Planarbeidet vil vise hva som er mulig å gjøre, og hva kan beholdes av eksisterende bebyggelse og vegetasjon. Området har en rekke trær av god størrelse, og bevaring vil vurderes av arborist/trepleier.

Planlagt fremtidig bebyggelse vil ligge lavere enn eksisterende bolig i Storetveitvegen 144.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Merknader som var sendt inn til forrige planoppstart vil følge saken videre. Gjelder din merknad samme forhold som sist skal det derfor ikke være behov for å sende innspill på nytt.

Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill (også fra prosessen startet i 2015) vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 31.05.2019 (som er syv uker pga. påskeferien).

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

31. mai 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]
Varselkart Molløesmauet

Frist:

29. april 2022

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Auredalen varslingskart

Frist:

19. februar 2024

Detaljregulering for Auredalen, Bjørnafjorden kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]