Apeltunvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, Gnr. 44, Bnr. 695, og deler av Bnr. 691 og Bnr. 659 Apeltunvegen i Bergen kommune.

Det varsles med dette om oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 44 bnr. 695 m.fl. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.

Forslagsstiller og konsulent

Forslagsstiller er Apeltunvegen 2C AS.

Ard arealplan AS i samarbeid med arkitektfirma Forum Arkitekter AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet

Planområdet ligger i Fana bydel, og består i dag av forretningsbygg med tilbygg for varehandel, reparasjon av motorvogner og industri. Planområdet er avsatt til byfortettingssone i kommuneplan for Bergen kommune (KPA2018), og nærområdet er i dag under transformasjon i retning boligutvikling i kombinasjon med næringsvirksomhet.

Planområde har et areal på ca. 4,0 daa, og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 44, bnr. 695.

Planen sitt formål

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for bolig innenfor området som ligger i nordre del av Apeltunvegen mot Os. Planen har som intensjon at de store og grå flatene området er preget av i dag skal endres til et boligområde med gode grønne utearealer, ved å bli en forlengelse av nabobebyggelse og den utvikling nordre del av Apeltunvegen er på veg inn i.

Formålet med planen er å legge til rette for 2 til 3 boligbygg med tilhørende infrastruktur og uteområder. Det foreslås totalt ca. 40 boliger fordelt på byggene, med parkeringsanlegg i første etasje. Utformingen av byggene vil være av høy kvalitet slik at de sikrer vakre omgivelser, og gir området et arkitektonisk løft.

Det planlegges at noe av den eksisterende grønnstrukturen i området kan videreføres i det nye prosjektet. Som del av planprosessen vil det bli vurdert i hvilken grad deler av eksisterende bygningsmasse kan bevares og videreføres inn i nye boligbygg for å sikre et klimaavtrykk som er så lavt som mulig.

Området er avsatt til byfortettingssone i overordnet kommuneplan og det kreves derfor ikke at det utarbeides konsekvensutredning for planforslaget etter forskrift om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen.

Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan AS
c/o Spaces Media City, Lars Hilles gate 30
5008 Bergen
E-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist

Frist for merknader er satt til 31.07.2022.

Videre saksgang

Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter 1. gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut