- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Ågotnes, Maggevarden II

Mindre reguleringsendring av planID 19930003 Maggevarden IIPå vegne av Foldnes Utbygging AS vil Ard arealplan as sende inn søknad om mindre reguleringsendring av deler av planid: 19930003 Maggevarden II, med heimel i plan og bygningslova § 12-14. Endringane Foldnes Utbygging AS ynskjer å gjere omfattar hovudsakleg å auke utnyttinga innanfor 27/48.

Skildring av prosjektet:
Den delen av reguleringsplanen som det no ønskjast å gjere endringar på inneheld i dag ein einebustad. Ved å foreta ei mindre endring av eksisterande reguleringsplan ønskjer ein å auke utnyttinga innanfor det aktuelle området ved å rive eksisterande bustad for å kunne leggje til rette for opparbeiding av 4 tomannsbustader.

Endringar i forhold til eksisterande reguleringsplan:

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i denne planprosessen. Frist for å gje merknadar til forslaget er sett til: 28.05.2014.

Merknaden skal sendast til Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen, eller e-post: post@ardarealplan.no [1]