Straume næringspark

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Straume næringspark, med plan ID 1246_20010004, i Fjell kommune.

Næringsområde mellom Totlandsvegen og Hardangervegen.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 44 bnr. 61 mfl. næringsområde mellom Totlandsvegen og Hardangervegen.