Austmarka øvre

På vegne av tiltakshavar Austmarka Panorama AS varslar Ard arealplan as med dette om at det vil verte søkt om mindre endring av planID 12602010000100 Austmarka øvre, gnr. 79, del av bnr. 11 og 102 m.fl. med heimel i plan og bygningsloven § 12-14.

Urhaug

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Urhaug B24, gnr. 45, bnr. 371,423 m. fl., Radøy kommune.

Kart og tilleggsfiler