Regulerings­­planlegging

Ard arealplan as utarbeidar reguleringsplanar etter plan og bygningslova. Vi har eit fleirfagleg kompetansemiljø beståande av arealplanleggjarar, samfunnsplanleggjarar og landskapsarkitektar. Vår kompetanse og arbeidsområde ligg mellom grunneigar/utviklar og arkitekt.

Arealplanlegging vil i praksis seie å fastsetje kva dei ulike areala i eit område kan nyttast til. Om det skal vere areal til veg, bustad, leik og friluft, eller offentlege føremål som skule osb.

Samfunnsplanlegging vil vere at ein trekkjer inn ulike tema etter behov og søkjer heilskapsgrep for arealplanlegginga i kvart tilfelle. T.d. å sjå  på infrastruktur, alderssamansetjing, dagens busetjingsmønster osb. i den aktuelle kommunen alt etter kva problemstillingar som er relevante i kvart tilfelle.

Hensikta med desse handlingane er å kunne gje politikarane det beste grunnlaget for å kunne ta gode avgjersler.

Profesjonell gjennomføring av ei ein reguleringsplan krev mykje kunnskap og lang erfaring. Kunnskap har vi fått gjennom eit stort mangfald av oppdrag, med dyktige medarbeidarar og samarbeidspartnarar med lang erfaring. Vi gjennomfører oppdrag både for privat og offentleg sektor. Gjennom eigen arbeidserfaring kjenner vi godt til offentleg sektor med sine krav til open planprosess, til det å ta ansvar for heilskaplege løysingar og til nødvendig samarbeid mellom partane. Vår kunnskap og erfaring gjer at vi saman med alle involverte partar i eit prosjekt har eit godt og solid utgangspunkt for å løyse problemstillingar på ein god og riktig måte.

Hos Ard arealplan as arbeider tilsette med ulik fagleg bakgrunn.  Eit tverrfagleg kompetansemiljø er vår styrke. Vi ser på prosjektet og set saman eit høveleg team som så jobbar fram ein reguleringsplan. Resultatet er gode planar, tilpassa den aktuelle staden. Du som kunde får ta del i vår breie kompetanse og får høve til å vere med i planprosessen i den grad du sjølv ynskjer.

Vi har som mål å vere eit leiande fagmiljø innanfor arealplanlegging. Er det trong for det avtalar vi å trekke inn anna fagkompetanse som t.d. arkitekt. Vi kombinerer tekniske, sosiale, økologiske og økonomiske omsyn frå start til slutt. I det siste året har vi òg bygd opp god kompetanse innanfor kultur – og landskapsanalyse.

Oppsummert

  • Arealplanlegging fastset kva ulike område kan nyttast til, som veg, bustad, leik og friluft, offentlege føremål.
  • Samfunnsplanlegging inkluderer tema som infrastruktur, alderssamansetning, busetjingsmønster.
  • Mål: Gje politikarane det beste grunnlaget for å ta gode avgjersler.
  • Profesjonell gjennomføring av reguleringsplan krev kunnskap og erfaring, som vi har fått gjennom ulike oppdrag og samarbeidspartnarar.
  • Ard jobbar for privat og offentleg sektor.
  • Vi set saman eit team for kvar reguleringsplan.
  • Vi ønskje å bygge eit leiande fagmiljø innanfor arealplanlegging.
  • Kombinerer tekniske, sosiale, økologiske og økonomiske omsyn.
  • Kompetanse innan kultur- og landskapsanalyse.

Illustrasjonsbilete