Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Midtunhaugen boliger

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr.43 bnr.21 mfl. Midtunhaugen boliger i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Heldal Eiendom AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet, i samarbeid med En til En Arkitekter AS.

Planområdet:
Planområdet ligger på Midtun i Fana bydel. Planområdet omfatter hovedsakelig fire bebygde eiendommer (gnr./bnr. 43/21, 141, 142 og 143). Vegareal som knytter området til den kommunale vegen Midtunhaugen er inkludert i planområdet (gnr./bnr. 1050, 1119, m.fl.). Planområdet omfatter eksisterende snarvei mot vest som knytter Midtunhaugen og Midtunvegen, etter krav fra Bergen kommune (gnr./bnr. 43/359, 696, 996 m.fl.). I tillegg er enkelte tilgrensende eiendommer delvis inkludert i varslingsområdet for at en skal kunne vurdere utvidelse av vei og frisiktsoner til veg.

Planområdet ligger i et etablert boligområde med eneboliger, rekkehus og terrasseblokkbebyggelse. Innenfor planområdet er det i dag fire eneboliger og en garasje.

I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er området satt av til nåværende bebyggelse og anlegg. Planområdet er noe berørt av hensynssone for vegstøy – gul sone. Planområdet er regulert i plan for Fana, del av gnr 43, Midtun (arealplan-ID 5730000) fra 1984. Her er området i hovedsak avsatt til boligområdet med eneboligbebyggelse. Planområdet er på 9,8 daa.

Planen sitt formål:
Det er først og fremst gnr./bnr. 43/21, som planlegges for fortetting. Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og legge til rette for hovedsakelig rekkehusbebyggelse og flermannsboliger. Eksisterende bolig innenfor denne eiendommen planlegges revet. En vil i planprosessen vurdere om gnr./bnr. 43/141, 142 og 143 skal reguleres med en økt utnyttelsesgrad og eventuelt også med endret bebyggelse. I så tilfelle vil det også kunne bli aktuelt at bebyggelsen på disse eiendommene rives.

Planområdet inkluderer en del boligareal som grenser til vei. Hensikten med dette er å kunne regulere utvidelse av vei, samt frisiktsoner til vei.

Planarbeidet vil se til forslag til ny kommuneplan når det gjelder utnyttelse, mengde på felles og privat uteoppholdsareal og antall parkeringsplasser.

Det er åpnet for at videre prosess kan bli gjennomført som en felles behandling for plan og byggesak dersom reguleringsforslaget er i tråd med overordnede planer.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 22. januar 2018.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Frist:

11. august 2023

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense […]
Varselkart Molløesmauet

Frist:

29. april 2022

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]
Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Frist:

22. februar 2022

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]